Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť Amperia, s. r. o., so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, IČO: 47 579 706, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 97043/B, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na e-maile: info@amperia.sk, t.č.: 0903 687 088.

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov 

ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby alebo predať tovar, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje ako zákazníka, ak je to potrebné pre uzavretie zmluvy s Vami, riadne dodanie služby, príp. tovaru, vystavenie faktúry, spárovanie platby s Vašou objednávkou, vymáhanie plnenia, prípadne vybavenia reklamácie v zmysle zmluvy. Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ak ste už naším existujúcim zákazníkom (t.j. objednali ste si od nás služby alebo tovar), tak Vám chceme ponúkať aj naše iné podobné služby, prípadne tovar, aby sme rozvinuli našu spoluprácu k Vašej maximálnej spokojnosti. Ide o tzv. priamy marketing. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť a dopyt po našich službách, prípadne nami predávanom tovare, a to vo vzťahu k existujúcim zákazníkom, ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie podobné služby a tovar ponúkať. Uvedené je našim oprávneným záujmom. Voči Vášmu spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať (ako je uvedené v bode 3.). Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 2 roky po jeho ukončení.

Aj v prípadoch, ak nejde o priamy marketing (napr. nie ste ešte náš zákazník alebo Vám chceme ponúknuť služby alebo tovar, ktorý nie je podobný so službami alebo tovarom, ktorý ste si u nás zakúpili), máme záujem Vás informovať o

novinkách, špeciálnych akciách a reklamných ponukách.

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas

so spracúvaním osobných údajov.

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3.), najneskôr však po dobu 2 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zákazníka, dodávateľa alebo iného zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú. V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ak ste naším dodávateľom alebo iným zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné. Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy. Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.
Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne). Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené. 10 rokov
Ako podnikateľ máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú. Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov. Podľa daňových všeobecne záväzných právnym predpisov, zväčša po dobu 10 rokov.
V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom. Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov.
Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona. Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu uchovávame konkrétnu prijatú alebo odoslanú poštu, pri ktorej spracúvame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.
V našich priestoroch máme nainštalovaný kamerový systém, ktorý sníma vybrané časti priestorov z dôvodu, aby sme takýmto spôsobom zabezpečili zvýšenie bezpečnosti našich priestorov, zabránili alebo odhalili kriminalitu alebo protiprávnu činnosť a zároveň zabezpečili ochranu majetku, života, zdravia a životného prostredia. Vaše osobné údaje, ktorými v danom prípade sú Vaša fyzická podoba a konanie, ktoré sú zaznamenané v monitorovaných priestoroch kamerovým systémom, môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme zabezpečili zvýšenie bezpečnosti našich priestorov, zabránili alebo odhalili kriminalitu alebo protiprávnu činnosť a zároveň zabezpečili ochranu majetku, života, zdravia a životného prostredia, čo vnímame ako nás podstatný oprávnený záujem. Po dobu 10 kalendárnych dní a v prípade zisteného incidentu po dobu nevyhnutnú pre jeho vyšetrenie a prípadne odovzdanie veci orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo iným orgánom verejnej moci.
Na našej webovej stránke www.amperia.sk Vám ponúkame možnosť nás kontaktovať, ak potrebujete pomôcť, poradiť alebo nájsť riešenie šité na mieru pre Váš projekt, a to vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru „Ako vám môžeme pomôcť?“ Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre vybavenie Vášho dopytu, ktorý sa týka Vášho záujmu o naše služby, príp. tovar. Uvedené vnímame ako opatrenie potrebné pred uzavretím zmluvy, a to aj v prípade, ak by nakoniec k uzavretiu zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nedošlo. Po dobu, ktorá je nevyhnutná na konečné vybavenie dopytu, najdlhšie po dobu 1 roka.
Na našej webovej stránke www.amperia.sk Vám ponúkame taktiež možnosť nás kontaktovať, ak máte záujem o pracovné miesto v našej spoločnosti, a to vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru „Pošlite nám svoj životopis“.

Vaše osobné údaje môžeme zaradiť do našej evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie iba s Vaším súhlasom.

V prípade, ak nám dáte súhlas do zaradenia evidencie potenciálnych uchádzačov, tak Vaše osobné údaje uchovávame pre tento účel po dobu 1 roka (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac o cookies sa dočítate v bode 5.). Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu. Po dobu 7 dní, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.
Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si používateľských nastavení,                    lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google (viac o týchto cookies sa dočítate v bode 6.). Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať. Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak.
Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej webstránke, zriadili sme na sociálnej sieti LinkedIn vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej spoločnosti a jej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách. Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík. Po dobu existencie fanúšikovskej stránky a/alebo užívateľského účtu a/alebo kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.
Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona. Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona. Po dobu 5 rokov.

 

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou našich zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov v našom mene a zabezpečujú ich ochranu podľa našich pokynov. Ide najmä o poskytovateľov účtovných, personálnych, cloudových, marketingových a IT služieb. V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť: 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

  • ste napadli správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

 

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V ostatných prípadoch môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť webstránky.

5. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

  • k náležitej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky,
  • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
  • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

  • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
  • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Dobu uloženia súborov cookies je možné si taktiež prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

Cookies je zároveň možné deliť na:

  • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky ( essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať a
  • tie, ktoré nie sú nevyhnutné ( non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

6. Google, sociálna sieť LinkedIn

Využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to Google Analytics. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Tieto cookies sa ukladajú na dobu 24 mesiacov. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

 • LinkedIn

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Prevádzkovatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľmi nájdete nižšie:

LinkedIn

Používame LinkedIn, sociálnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Na našej webstránke sú nasadené cookies, ktoré umožňujú inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka webstránky relevantnou reklamou. Cookie umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webstránky so svojím profilom na LinkedIn. Bližšie informácie, ako sú používané cookies LinkedIn, nájdete tu:  https://cz.linkedin.com/legal/cookie-policy