Napíšte nám a získajte bezplatnú konzultáciu

Kontakt

Životnosť a znižovanie nákladov na prevádzku zariadenia ide ruka v ruke s pravidelnou, odbornou starostlivosťou. To, ako sa o zariadenia v budove staráte, má súvis s výškou budúcich nákladov na opravy a ovplyvňuje spoľahlivosť zariadenia, jeho dostupnosť aj nároky na spotrebu energií. 

K odbornej servisnej činnosti pristupujeme komplexne. Pri revíziách a servise berieme do úvahy všetky spomenuté súvislosti, tak aby ste sa mohli neustále zlepšovať v znižovaní prevádzkových nákladov, energetickej efektívnosti budov a infraštruktúry. Servisné služby vykonávame na báze paušálnej servisnej zmluvy alebo jednorazovo v týchto oblastiach:

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových a plynových

Podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. je prevádzkovateľ vyhradeného technického zariadenia povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky, ktoré vykonáva revízny technik. Zoznam vyhradených technických zariadení sa nachádza v prílohe 1, vyhlášky 508/2009. Revízie vykonávame na základe osvedčení a oprávnení od Technickej inšpekcie, pričom môže ísť o východiskové, pravidelné alebo mimoriadne odborné prehliadky. V prípade potreby zabezpečujeme aj odstránenie porúch a kontrolu odstránenia porúch, ktoré vyplývajú z revíznej správy.

Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných zariadení

Tepelnú pohodu v interiéroch zabezpečujú vykurovacie a klimatizačné zariadenia. Energetickú efektívnosť ich prevádzky je potrebné podľa zákona 314/2012 pravidelne kontrolovať, pokiaľ ide o:

  1. klimatizačné systémy s menovitým výkonom nad 12 kW,
  2. vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn. 

Interval kontrol upravuje Príloha č. 1 a 2 zákona č. 314/2012 Z. z. Naši technici sú oprávnenými osobami na vykonávanie tejto činnosti. Radi vám pomôžeme, kontrolu vykonáme a navrhneme konkrétne kroky, ktoré pomôžu optimalizovať vaše prevádzkové náklady. 

Kontrola únikov chladiva z chladiacich zariadení

Fluorované skleníkové plyny sa používajú ako chladivá v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, ale aj v tepelných čerpadlách. Keďže tieto plyny prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, od roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z., z ktorého vyplýva povinnosť pravidelne kontrolovať úniky chladiva z chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú viac ako 3 kg F plynov. Ak ste vlastníkom, prevádzkovateľom alebo správcom takéhoto zariadenia, radi vám pomôžeme a kontrolu zabezpečíme. 

Požiarnotechnické zariadenia

Včasná lokalizácia požiaru, organizovaná evakuácia osôb z ohrozenej oblasti a zásah ešte pred príchodom hasičov? Aby boli vaše požiarnotechnické zariadenia spoľahlivé, je potrebné ich pravidelne kontrolovať. 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Podľa vyhlášky 726/2002 Z.z. sa na EPS vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly, ktoré s výnimkou ročnej kontroly vykonáva poučený zamestnanec zaškolený výrobcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením. Výsledky kontrol a stav EPS sa zaznamenávajú do prevádzkovej knihy EPS. 

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Podľa usmernenia Ministerstva vnútra SR sa na HSP vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly.  Kontroly HSP je možné vykonávať v rovnakých dňoch ako kontroly EPS a záznamy o kontrolách je potrebné evidovať do prevádzkovej knihy EPS. 

Zariadenia na odvod dymu a tepla (ZODT)

V prípade požiaru musia byť požiarne únikové cesty bez dymu a škodlivých splodín, aby bola možná efektívna evakuácia osôb. Hlavným cieľom ZODT je odvod tepla a splodín horenia, zamedzenie šírenia dymu v budove a prívod čerstvého vzduchu do budovy. 

Požiarne klapky, dymové klapky a požiarne uzávery

Cieľom požiarnych uzáverov je zamedziť šíreniu požiaru. Zabezpečujeme kontroly, preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych uzáverov.

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

Harmonogram kontrol stabilného hasiaceho zariadenia upravuje vyhláška č. 169/2006 Z. z. Ide o denné, týždenné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly. Stav stabilného hasiaceho zariadenia sa zaznamenáva do prevádzkového denníka. Okrem pravidelných kontrol je potrebné na SHZ vykonať po uvedení do prevádzky a každom uvedení do činnosti, či po oprave kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti.

Referencie

 Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Hľadáme riešenia, ktoré dávajú zmysel a môžete si ich dovoliť.

Naše projekty

Potrebujete pomôcť s výkonom OP a OS? Napíšte nám

Napíšte nám, radi sa pozrieme na váš projekt.

KONTAKTUJTE NÁS